In de traditie van de voorbije jaren stelt het gemeentebestuur van Anderlecht de begroting voor 2023 te laat voor, hoewel het al beter is dan in 2022, toen de begroting in juni werd ingediend: “misschien is het net omdat de vorige begroting zo laat in het jaar kwam dat men nu korter op de bal heeft kunnen spelen voor 2023” denkt Gilles Verstraeten, gemeenteraadslid voor N-VA. De cijfers zijn volgens hem opnieuw “dramatisch”: Een tekort van 8,1 miljoen euro op de werkingsuitgaven, en een toename van de schuld met 1,3 miljoen tot 21 miljoen euro. De OCMW-uitgaven gaan met 161,2 miljoen euro door het dak. De dotatie van de gemeente aan het OCMW moet dit jaar met 4,6 miljoen euro verhoogd worden, naar 38,4 miljoen euro. Verstraeten: “Dat is de helft meer dan in 2019. Een paar maanden geleden klonk het nog dat het OCMW-budget stabiel zou blijven, maar daar geloofde ik toen al niets van. Sinds 2020 zijn er minstens een kwart leefloners bijgekomen en in Kuregem heeft intussen een op de twee personen recht op een verhoogde tegemoetkoming. Anderlecht blijft de derde armste gemeente van het land en kampt met een werkloosheidsgraad van 18%. Dat het OCMW-budget dus exponentieel groeit, om niet te zeggen explodeert, moet niet verbazen. Onze bevolking verpaupert zienderogen en het beleid staat erbij en kijkt ernaar.”

Om de toegenomen kosten op te vangen, kijkt het College bijna uitsluitend naar hogere en nieuwe belastingen. Eerst en vooral via de opcentiemen: “Ondanks de belofte van het College bij het begin van de legislatuur om niet te raken aan de opcentiemen, heeft het die voor de onroerende voorheffing al twee keer verhoogd, van 3.000 naar 3.250 en naar 3.850, in totaal dus met 28%”, aldus Verstraeten. Het College verwacht 15 procent extra inkomsten uit de afgifte van documenten en administratieve handelingen. Ook verschillende lokale belastingen gaan omhoog: op  dagbladkiosken en frituurkramen op de openbare weg, op lijkenvervoer, op leurhandel, op reclameborden, op bouwen, verbouwen of schutsels, op sportevenementen, op handelszaken zonder woongelegenheid, op parkings en parkeerplaatsen en op kantoorruimten. Er zijn ook nieuwe belastingen, op niet-bebouwde gronden en tweede verblijven. “De Anderlechtenaar betaalt steeds meer om steeds minder in de plaats te krijgen. Eerder dan structurele maatregelen te nemen, meer Anderlechtenaren te activeren, ingrijpende hervormingen en besparingen door te voeren, doet het College slechts één ding: de belastingen verhogen. Maar dit zijn pestbelastingen op de kap van de Anderlechtenaar en de ondernemer die zich elders dreigt te gaan vestigen.”.

Voor Verstraeten is deze begroting het zoveelste bewijs dat het College niet meer in staat is om te besturen: “De amateuristische aanpak en uitrol van het circulatieplan in Kuregem en de ontstane chaos is het perfecte bewijs dat het College niet beseft wat er leeft bij de bevolking en op beleidsvlak het noorden volledig kwijt is. De gemeente moet de prioritaire problemen aanpakken: de veiligheid verhogen, zorgen voor propere straten en de vele Anderlechtenaren uit hun financiële put halen, best door een aanklampend activeringsbeleid.” Eerder dan de belastingen te verhogen en de Anderlechtenaren bijgevolg op te zadelen met hogere facturen, moet het College volgens Verstraeten in de eerste plaats naar zichzelf kijken: “De verloren vorderingen die niet opgevolgd werden of geïnd konden worden kosten de gemeente dit jaar bijna 5,2 miljoen en volgend jaar 3 miljoen euro. Samen met de grootschalige fraude met rijbewijzen en verblijfskaarten en de net geuite beschuldigingen van wanpraktijken en machtsmisbruik bij de Preventiedienst toont dit ontegensprekelijk aan dat er sprake is van wanbeheer binnen de administratie. Wat Anderlecht in de eerste plaats nodig heeft, is een gezond en structureel budgettair beleid en een efficiënt werkende administratie.”